Skip to content

Privacyverklaring

1. Introductie
Dit is de privacyverklaring van DCRonsulting.
Hierin leggen we uit hoe, wanneer en waarom DCRConsulting je persoonlijke informatie en persoonsgegevens verzamelt, verwerkt, deelt en beschermt. Deze verklaring is gericht naar alle personen waarvan wij deze gegevens, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, ontvangen.

2. Contactmogelijkheden
Voor vragen inzake de verzameling en verwerking van je persoonsgegevens kan je steeds contact opnemen met ons via het contactformulier op de website www.dcrconsulting.be

3. De gegevens die wij verzamelen
Welke soorten gegevens verzamelen wij?
Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van je interactie met DCRConsulting.

DCRConsulting hecht veel belang aan je privacy en verzamelt zo weinig mogelijk persoonsgegevens, behoudens deze nodig voor de diensten die DCRConsulting aanbiedt. Enkele categorieën van persoonsgegevens die DCRConsulting verzamelt zijn:

  • Identiteitsgegevens: naam, voornaam, … omdat we belang hechten aan een persoonlijke aanpak
  • Contactgegevens: opdat wij je kunnen bereiken wanneer nodig
  • Beroepsgegevens in kader van loopbaanbegeleiding

Hoe verzamelen wij je gegevens?

DCRConsulting verzamelt je gegevens in de regel rechtstreeks van jou doordat je je informatie met ons deelt. Daarnaast kan DCRConsulting je gegevens ook verkrijgen via één van de klanten die op DCRConsulting beroep doen, indien je je gegevens eerst aan hen hebt meegedeeld. In kader van de door ons geleverde diensten zijn wij ook genoodzaakt je informatie met desbetreffende klanten en opdrachtgevers te delen opdat we je optimaal kunnen begeleiden.

Waarom wij je gegevens verzamelen en verwerken


DCRConsulting verzamelt en verwerkt je persoonsgegevens enkel in de mate van het absoluut noodzakelijke, maar ook op een wijze die ons toelaat je een aangename en efficiënte dienstverlening te kunnen bieden.

Hiertoe hebben wij enerzijds identiteitsgegevens nodig, zodat wij je een persoonlijke dienstverlening kunnen aanbieden waardoor wij steeds zeker zijn dat we de juiste persoon contacteren en informeren.
Daarnaast moeten wij je, in kader van onze diensten, ook op regelmatige tijdstippen (kunnen) contacteren. Dit om je documenten te bezorgen, afspraken vast te leggen, informatie te kunnen verstrekken en dergelijke meer.

Op welke basis wij je gegevens verzamelen en verwerken

In kader van onze dienstverlening hebben wij bepaalde informatie nodig, bijvoorbeeld inzake de loopbaancheques (wij zijn wettelijk verplicht enkele gegevens te verzamelen en verwerken). In andere situaties waarbij wij je gegevens verzamelen en verwerken, doen wij dit in kader van een overeenkomst tussen jou en ons of omdat je ons of een derde (onze klant/opdrachtgever) daartoe toestemming hebt gegeven.

4. Delen van je gegevens

Algemene principes inzake delen van gegevens

DCRConsulting deelt in de regel geen persoonsgegevens met derden. Hierop zijn echter gelimiteerde uitzonderingen mogelijk, waarbij gegevens gedeeld worden met derden die het mogelijk maken voor DCRCONSULTING om haar dienstverlening te kunnen uitoefenen. Enkel de strikt noodzakelijke informatie wordt met deze derden gedeeld.

Het is mogelijk dat DCRConsulting persoonsgegevens combineert of delen verwijdert om deze gegevens te anonimiseren of om met gemiddelden te werken, opdat deze gegevens niet langer terug kunnen leiden naar één specifieke persoon. Het is belangrijk te weten dat hierbij alle mogelijke banden tussen de gegevens en jou verdwenen zijn.

Indien DCRConsulting gevraagd wordt om in kader van een juridische procedure persoonsgegevens vrij te geven, zal zij deze vraag positief beantwoorden, doch zal zij enkel de strikt noodzakelijke en gevraagde gegevens aanleveren.

Categorieën van ontvangers van persoonsgegevens

In kader van loopbaancheques dient DCRConsulting enkele persoonsgegevens te delen met de VDAB.

Derde landen

DCRConsulting maakt geen persoonsgegevens noch andere informatie van jou over aan organisaties of personen in derde landen (landen en/of organisaties buiten de EER).

Gegevens, inclusief persoonsgegevens, worden door het DCRCONSULTING steeds binnen de Europese Unie en meer specifiek binnen België bewaard en verwerkt.

5. Bewaren en beschermen van je gegevens

Hoe wij je gegevens bewaren

DCRConsulting bewaart je gegevens in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen.

Hoe wij je gegevens beschermen

DCRConsulting neemt alle passende en redelijke technische en organisatorische maatregelen die nodig zijn om de verzamelde (persoons-)gegevens te beschermen en te beveiligen en neemt alle redelijke en passende maatregelen om de ware identiteit te verifiëren van elke persoon die gebruik wenst te maken van de diensten van DCRConsulting en/of die zijn/haar rechten in kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming wil uitoefenen.

Ondanks het feit dat DCRConsulting alle passende maatregelen neemt om de (persoons-)gegevens in haar bezit op een correcte en efficiënte wijze te bewaren en te beschermen, kan DCRConsulting de bescherming van enige informatie in haar bezit niet volledig garanderen.

6. Je keuzes en rechten betreffende je persoonsgegevens

Je rechten betreffende je persoonsgegevens

Het is steeds je recht om DCRConsulting te vragen of DCRConsulting je persoonsgegevens heeft verwerkt. Indien dit positief beantwoord wordt, is het je recht om inzage te krijgen in die persoonsgegevens, te verzoeken deze persoonsgegevens te rectificeren, te wissen, de verwerking van die persoonsgegevens te beperken en/of het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Je hebt ook steeds het recht om de gegevens van de bron van je persoonsgegevens op te vragen bij DCRConsulting.

Conform het bovenstaande is het steeds je recht om onjuiste persoonsgegevens te laten rectificeren conform artikel 16 AVG.

Conform het bovenstaande is het steeds je recht om al je persoonsgegevens te laten wissen, in het kader van je recht op vergetelheid conform artikel 17 AVG. Let wel dat geaggregeerde gegevens niet gewist zullen worden, daar zij niet gehanteerd kunnen worden om deze gegevens terug te brengen tot één specifiek persoon.

Conform het bovenstaande is het steeds je recht om de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te verkrijgen conform artikel 18 AVG.

Het is steeds je recht om te verzoeken je verwerkte persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm en om deze over te dragen aan een andere partij conform artikel 20 AVG.

Conform het bovenstaande is het tevens je recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens conform artikel 21 AVG en geautomatiseerde besluitvorming conform artikel 22 AVG.

Recht om klacht in te dienen

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit wanneer je van mening bent dat DCRConsulting op onzorgvuldige wijze je persoonsgegevens heeft verzameld, verwerkt en beheerd waardoor je (potentieel) schade lijdt of hebt geleden.

De vereiste om persoonsgegevens mee te delen

Gelet op de aard van de dienstverlening, kan DCRConsulting enkel diensten aanbieden indien je akkoord bent om je persoonsgegevens te delen met DCRConsulting. Ook DCRConsulting is zich hier van bewust en draagt privacy en respect voor je persoonsgegevens dan ook hoog in het vaandel.

Geen gebruik van automatische besluitvorming

DCRConsulting maakt geen gebruik van automatische besluitvorming op basis van je persoonsgegevens en/of afgeleide hiervan.

7. Wijzigingen aan de privacyverklaring

DCRConsulting kan ten gepaste tijde deze privacyverklaring wijzigen en/of updaten. Je wordt dan ook aangeraden om regelmatig deze privacyverklaring opnieuw door te nemen.